Статут

Цей Статут визначає назву, місцезнаходження, статус, організаційно-правову форму, цілі, завдання на основі форми діяльності (порядок утворення та діяльності органів управління, джерела фінансування та порядок використання майна та коштів, умови та порядок прийнятгя учасників благодійної організаації та вибутгя з неї, права та обов’язки її учасників, порядок внесення змін до Статуту, а також порядок реорганізації або ліквідації і використання при цьому майна та коштів Благодйного фонду.

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Правовий статус

1.1. Благодійна організація Благодійний фонд «Фонд милосердя РУКА ДОПОМОГИ» (далі Фонд) створено відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та інших нормативно-правових актів України, які регулюють благодјйництво та благодійну діяльність, є місцевою благодійною організацією, діяльність якої поширюється на територію Чугуївського району Харківської області. Фонд створено на засадах законності, гуманності, спільності інтересів її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

12. За організаційно-правовою формою Благодійна організація Благодійний фонд «Фонд милосердя РУКА ДОПОМОГИ» є благодійною організацією.

1,3. Фонд набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації керується у свой діяльності  Конституцјєю України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації, нормативно-правовими актами, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, цим Статутом.

Фонд утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.4. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках та інших кредитно-фінансових установах, може мати печатку, штемпелі, де зазначається його повна назва, бланки зі своїм найменуванням, власну символіу та інші атрибути.

1.5 Фонд відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

Фонд не несе відповідальності  по зобов’язаннях засновників, держави, так само як i вони не несуть по зобов’язанням Фонду.

1.6. Юридична адреса Фонду:

м. Ужгород, вул. Ковельська, 24

1.7. Повне найменування Фонду:

  українською мовою – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Фонд милосердя РУКА ДОПОМОГИ»;

  російською     мовою             БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «Фонд милосердия РУКА ПОМОЩИ».

1.8. Скорчена назва Фонду:

 • українською мовою – БФ «РУКА ДОПОМОГИ»;
 • російською мовою – БФ «РУКА ПОМОЩИ».

Стаття 2. Предмет, мета, завдання та основні форми діяльності Фонду

 • Головною метою діяльності Фонду є безкорислива благодійна діяльність направлена на надання матеріальної та фінансової допомоги, а також різних послуг особам, що потребують соціальної допомоги та захисту, сприяння молодј та старшому поколінню у виборі здорового способу життя, у вирішенні соціальних та економіних проблем, здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства.

Мета створення Фонду не передбачає отримання будь-яких прибутків або інших вигод у порівнянні з іншими юридичними та фізичними особами, i тому жоден пункт цього Статуту не повинен розглядатись як такий, що дає право засновникам, учасникам, посадовим та iншим особам отримувати власну вигоду або інші переваги від заснування та діяльності Фонду.

Предметом діяльності Фонду є надання благодійної допомоги набувачам.

 • Завданнями Фонду є:
 • сприяння практичному здјйсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища;
 • сприяння розвитку охорони здоров‘я, проведення профілактичних заходів, участь у наданні медичної допомоги особам, які у силу фізичних, психічних, матеріальних чи інших особливостей потребують підтримки;
 • сприяння розвитку охорони здоров‘я, проведення профілактичних заходів, участь у наданні медичної допомоги особам, які у силу фізичних, психічних, матеріальних чи інших особливостей потребують підтримки;
 • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних інвалідів та інших oci6, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади, обмежені в реалізації своїх прав та законних інтересів;
 • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних інваліді та інших oci6, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади, обмежені в реалізації своїх прав та законних інтересів;
 • надання допомоги громадянам, якi постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій
 • надання допомоги талановитй творчій молоді;
 • сприяння oxopoні здоров’я та освіти;
 • надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
 • матеріана, моральна та методична підтримка авторів, твори яких мають велике значення у вихованні молодј та суспільства в цілому;
 • організація та проведення наукових та освітніх зустрічей, з’їздів, лекцій, тощо.
  • Благодійна допомога з боку Фонду може надаватися набувачам у виглядј:

– одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

– систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

– фінансування конкретних цільових програм;

– допомоги на основі договорів про благодійну діяльність;

– дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;

– дозволу на використання своєї назви, символіки; прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

– інших заходів, незаборонених чинним законодавством України.

2.4. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством порядку.

2.5. Фонд є неприбутковою організацією, створений для здійснення благодійної діяльності відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», який зареєстровано у відповідному податковому органі як благодійна організація та має обов’язок з періодичного, але не рідше одного разу на рік,  оприлюднення повних звітів про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про наміри їх використання, а також про надання таких звітів будь-якому благодійнику такої благодійної організацій, за запитом останнього.

Фонд не бере пряму або побічну участь у виборах або рекламуванні будь-якої політичної партії(партійного блоку або об’єднання) або окремої фізичної особи на будь-які виборні посади.

Надходження або активи Фонду не використовуються для отримання вигоди або переваг будь-якою фізичною або юридичною особою, крім отримання вигоди належним набувачам благодійної допомоги.

Фонд подає звіти про залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання у строки та у порядку, встановлені діючим законодавством України.

Стаття 3. Права Фонду

3.1 З метою здійснення благодійної діяльності Фонд має право:

1) самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

2) об’єднуватися в спілки, асоціації та інші об’єднання що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

3) обмінюватись інформацією та спеціалістами  з відповідними вітчизняними та зарубіжними організаціями;

4) організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

5) постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

6) відкривати рахунки ( у національній та іноземній валютах) в банках а інших кредитно-розрахункових установах;

7) засновувати засоби масової інформації, підприємства та організації, займатися видавничою діяльністю;

8) бути учасником інших благодійних організацій;

9) мати власну символіку, зареєстровану в установленому порядку;

10) популяризувати свою назву, символіку;

11) мати інші права згідно з законодавством України;

12) брати участь у здійсненні благодійних програм, згідно з цілями, визначеними цим Статутом сумісно з благодійними та іншими організаціями;

13)  вести фінансову діяльність (депозитні угоди, операції з цінними паперами).

Стаття 4. Обов’язки Фонду

4.1. Фонд зобов’язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

4.2. У порядку, встановленому законодавством, Фонд забезпечує періодичне оприлюднення повних звітів про джерела надходження коштів(майна)  до Фонду для здійснення діяльності та про напрямки їх використання.

Стаття 5. Благодійна програма

5.1. Щороку, до початку нового фінансового року, Загальними зборами Фонду приймається благодійна програма, яка є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду. У випадку, коли благодійна програма була прийнята на декілька років і не потребує змін та доповнень, нова програма на наступний рік не приймається.

5.2. На фінансування благодійних програм Фонд використовує надходження, що надійшли за фінансовий рік, у тому числі від підприємств та організацій, які у відповідності до чинного законодавства України можуть перебувати у власності Фонду, за винятком адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням фонду. За умови реалізації довгострокових програм, використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

Розділ 2. Організаційно-правове регулювання діяльності Фонду

Стаття 6. Засновники Фонду. Умови та порядок прийняття учасників Фонду

Засновниками (учасниками) Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності.

6.1.1. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також  державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та учасниками благодійної організації.

6.1.2. Права та обов’язки учасників Фонду визначаються цим Статутом.

6.2. Умови та порядок прийняття учасників Фонду.

6.2.1. Усі засновники Фонду визнаються його учасниками. Вони входять до складу загальних зборів Фонду, який є вищим органом управління Фонду.

6.2.2. Крім засновників, учасником фонду може бути будь-яка фізична особа (громадянин України, іноземний громадянин або особа без громадянства), а також юридична особа будь-якої форми власності ( у тому числі нерезиденти), яка визнає Статут Фонду, активно сприяє діяльності, що спрямована на досягнення основних цілей і завдань Фонду.

6.2.3. Рішення про прийом та вихід з учасників Фонду приймається загальними зборами фонду на підставі письмової заяви для фізичних осіб і рішення керівного органу для юридичних осіб та оформлюється протоколом.

6.2.4. У разі порушення учасником Фонду обов’язків або вчинення дій, які суперечать інтересам Фонду, його може бути виключено з учасників Фонду за рішенням Загальних зборів Фонду. Учасник Фонду може бути визнаний Загальним зборами вибулим з Фонду за його особистим проханням.

6.2.5. Учасники Фонду мають право:

1) брати участь у загальних зборах Фонду;

2) обирати та бути обраними до органів управління Фонду;

3) брати участь у голосування з питань, які виносяться на розгляд загальних зборів Фонду;

4) отримувати інформацію про діяльність Фонду;

5) вносити на розгляд загальних зборів пропозиції щодо покращення діяльності Фонду.

6.2.6. Учасники Фонду зобов’язані додержуватись Статуту та локальних актів Фонду, брати участь у діяльності Фонду, сприяти реалізації рішень, які приймаються Фондом.

Стаття  7. Органи управління Фонду.

7.1. Управління Фондом здійснюють:

Загальні збори учасників Фонду;

Виконавчий орган – Директор Фонду;

Наглядова рада Фонду.

7.2. Загальні збори:

7.2.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори, які здійснюють свої повноваження у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

7.2.2. Правомочність Загальних зборів Фонду та прийняття ними рішень, порядок та терміни їх складання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2.3.До компетенції Загальних зборів належить:

1) затвердження Статуту Фонду та внесення до нього змін та доповнень;

2) обрання (призначення) та відкликання (звільнення) виконавчого органу Фонду (директора Фонду) та складу Наглядової ради Фонду;

3) визначення основних напрямків діяльності та затвердження довгострокових планів Фонду;

4) затвердження бюджету Фонду;

5) визначення внутрішньої організації структури Фонду;

6) прийняття рішень про вступ Фонду до об’єднань, спілок, тощо та вихід з них;

7) створення, реорганізація та ліквідація підприємства, затвердження їх статутів (положень);

8) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та інших осіб Фонду;

9) затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Фонду;

10) визначення умов оплати праці посадових осіб Фонду;

11) затвердження благодійних програм;

12) прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, його реорганізацію або ліквідацію;

13) вирішення інших питань, передбачених законодавством та цим Статусом.

7.2.4. Рішення Загальних зборів Фонду з таких питань по пп. 1, 11, 12 п. 7.2.3. Статуту приймаються більшість у ¾ голосів. Усі інші рішення приймаються Загальними зборами Фонду простою більшістю голосів.

7.2.5. Керує роботою Загальних зборів Голова, який разом із секретарем обирається учасниками Фонду або їх представниками відкритим голосуванням. Проведення Загальних зборів оформлюється протоколом (що не потребує нотаріального засвідчення підписів),  який підписується Головою та секретарем, засвідчується печаткою Фонду.

7.2.6. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори скликаються за вимогою хоча б одного із учасників Фонду, директора Фонду у будь-який час і з будь-якого приводу.

7.2.7. Загальні збори визнаються правомочними якщо в них беруть участь не менш ніж 60 відсотків учасників або їхніх представників. У випадку, якщо загальна кількість учасників, присутніх на зборах, менше 60%, збори вважаються такими, що не відбулися.

Повідомлення учасників Фонду про проведення Загальних зборів здійснюється Виконавчим органом.

Про проведення Загальних зборів, Виконавчий орган письмово, телефоном, факсом або і інший спосіб повідомляє кожного учасника Фонду за 10 днів до початку проведення зборів з позначенням дати, часу, місця проведення та порядку денного.

7.3. Виконавчий орган

7.3.1 Виконавчим органом Фонду є Директор, який обирається (призначається) Загальними Зборами Фонду. Директор Фонду підконтрольний та підзвітний Загальним зборам Фонду.

7.3.2. Директор здійснює свою трудову діяльність на підставі чинного трудового законодавства України.

7.3.3. До компетенції Директора Фонду відноситься вирішення усіх питань діяльності Фонду, окрім тих, які згідно з чинним законодавством та цим Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів Фонду а саме:

1) керує поточною діяльністю Фонду;

2) виконує рішення, які приймаються Загальними зборами Фонду;

3) керує усіма працівниками Фонду;

4) керує справами апарату, здійснює виконавчу діяльність Фонду по виконанню завдань і досягненню цілей, передбачених Статутом Фонду;

5) діє від імені Фонду без спеціального доручення (довіреності), представляє інтереси фонду в органах державної влади, місцевого самоврядування, в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та судових органах, як в Україні, так і за її межами;

6)укладає від імені Фонду господарські, трудові договори, контракти з керівниками філій, представництв та інших утворень Фонду;

7) спрямовує на благодійну діяльність грошові кошти на суму, що не перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень. Спрямування на благодійну діяльність грошових коштів в розмірі, що перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень здійснюється тільки після отримання відповідного рішення Наглядової ради Фонду.

8) здійснює прийом, переведення та звільнення працівників Фонду, затверджує їх посадові інструкції, приймає до них заходи заохочення, дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

9) видає накази, дає вказівки, які є обов’язковими для всіх працівників апарату Фонду;

10) надає посадовим особам та іншим працівникам Фонду доручення (довіреність) на отримання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, а також з інших питань діяльності Фонду у межах повноважень директора Фонду, визначених цим Статутом;

11) здійснює інші повноваження, які необхідні для виконання функцій по керуванню справами Фонду;

12) відповідає за недодержання у діяльності Фонду вимог чинного законодавства України та Статуту, за не схоронність майна Фонду, неналежний фінансовий стан Фонду, сумісно із головним бухгалтером Фонду – за несвоєчасне подання і недостовірність встановленої звітності про діяльність Фонду;

13) має право ініціативи скликання позачергових Загальних зборів Фонду;

14) розробляє пропозиції щодо основних напрямків діяльності Фонду і подання їх Загальним зборам Фонду: визначає принципи формування та використання майна Фонду; організація роботи по виконанню рішень Загальних зборів Фонду та власних рішень; розробляє локальні нормативні акти Фонду, що регламентують його діяльність;

15) розробляє благодійні програми із усіма необхідними матеріалами подає їх Загальним зборам Фонду на затвердження;

16) здійснює оприлюднення повних звітів Фонду;

17) подає благодійникам звіти про використання наданих ними Фондові у вигляді благодійної допомоги майна, коштів та інших матеріальних цінностей;

18) має право ініціативи скликання загальних позачергових зборів Фонду.

Загальні збори Фонду можуть передати частину своїх повноважень Директору.

7.3.4. Наймані працівники апарату Фонду працюють у Фонді за трудовими договорами.

7.3.5. При необхідності у діяльності Фонду використовуються добровольці (громадяни, які здійснюють благодійну діяльність у формі безоплатної праці в інтересах набувачів благодійної допомоги). При цього Фонд може відшкодувати витрати добровольців, які пов’язані з їх працею у Фонді.

7.3.6. На працівників апарату Фонду поширюється законодавство України про Працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

7.4. Наглядова рада Фонду

7.4.1. Наглядова рада може бути створена рішенням Загальних зборів учасників Фонду.

7.4.2. У випадку, якщо кількість учасників Фонду не перевищує десяти осіб, Наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними Зборами учасників Фонду.

7.4.3. Наглядова рада здійснює розпорядчі та контролюючі функції у Фонді.

7.4.4. Строк повноважень, кількісний та персональний склад Наглядової ради визначається Зборами Фонду.

7.4.5. Директор не може входити до складу Наглядової ради.

7.4.6. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради.

7.4.7. Відповідальність за належне повідомлення членів Наглядової ради про проведення позачергового засідання несе Голова Наглядової ради.

7.4.8. Наглядова рада Фонду:

1) здійснює контроль за цільовим використанням коштів та майна Фонду;

2) проводить ревізії фінансової діяльності Фонду;

3) подає на затвердження Зборам річний звіт про свою діяльність;

4) здійснює попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Фонду;

5) проводить аналіз дій директора Фонду щодо управління Фондом;

6) здійснює організацію проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансової діяльності Фонду та інших юридичних осіб, утворених за рішенням Зборів Фонду;

7) затверджує внутрішні нормативні документи фонду;

8) виступає з ініціативою проведення позачергових Зборів Фонду;

9) здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Фонду, зокрема за цільовим використанням його майна та коштів;

10) вирішує інші питання діяльності Фонду в межах повноважень, наданих їй Зборами.

7.4.9. Наглядова рада уповноважена приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь більше половини її членів. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх та оформлюються відповідними протоколами чи постановами. Принцип голосування: один член Наглядової ради – один голос.

7.4.10. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами учасників Фонду.

7.4.11. Голова Наглядової ради:

1) керує роботою Наглядової ради;

2) скликує засідання Наглядової ради;

3) головує на Засіданнях Наглядової ради;

4) керує підготовкою матеріалів і проектів рішень для обговорення та засіданнях Наглядової ради;

5) вносить питання для обговорення на засіданнях Наглядової ради;

6) підписує протоколи засідань Наглядової ради і внутрішні нормативні документи, прийняті Наглядовою радою;

7) здійснює іншу діяльність у межах додатково наданих Зборами Фонду повноважень.

7.4.12. Директор та працівники Фонду зобов’язані надавати у розпорядження Наглядової ради всі документи,  матеріали та особисті пояснення, необхідні для здійснення контролю.

Розділ 3. Матеріально-фінансове забезпечення благодійної діяльності

Стаття 8. Майно Фонду

8.1. У власності Фонду може перебувати рухоме та нерухоме майно, і і матеріальні та нематеріальні активи, кошти, цінні папери, а також інше майно та активи, придбані на законних підставах.

8.2. Фонд має право здійснювати стосовно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

Стаття 9. Джерела формування майна коштів.

9.1. Майно та кошти Фонду складають:

1) внески засновників, учасників Фонду та інших благодійників. Ці внески (як фінансові так і матеріальні) мають благодійний характер і поверненню не підлягають.

2) благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій або натуральній формі;

3) надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

4) доходи від депозитних вкладів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності Фонду;

5) інші джерела, не заборонені законодавством України.

9.2. Засновники, учасники Фонду та інші особи можуть надавати Фонду майно в безоплатне користування. Це майно повертається засновникам та учасникам Фонду у разі виходу зі складу Фонду або у разі ліквідації Фонду,  а також у разі закінчення термінів строкового безоплатного користування таким майном.

9.3. Фонду забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновника, учасників такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), учасників органів управління а інших пов’язаних з ними осіб.

9.4.Фонд використовує свої доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

Стаття 10. Господарська, фінансова та інша діяльність Фонду

10.1. Фонд може здійснювати господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань.

10.2. Фонд користується самостійністю з питань прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

10.3.Фонд має право придбавати у власність, брати в оренду, в безоплатне користування рухоме та нерухоме майно, необхідне Фондові для його статутної діяльності, а також продавати, обмінювати власне майно, передавати його в безоплатне користування, здійснювати стосовно нього інші цивільно-правові угоди, які не мають на меті отримання прибутку, не суперечать законодавству України а статуту Фонду.

10.4. Фонд обліковує кошти, отримані від благодійників та інших не заборонених законодавством джерел, для проведення свої статутних завдань в банківських та інших кредитно-фінансових установах в порядку, встановленому Національним банком України.

10.5. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства про благодійництво.

10.6. Надходження Фонду від фінансової діяльності, за винятком втрат на утримання, Фондом спрямовуються виключно на благодійництво та забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації». Витрати на утримання Фонду не можуть перевищувати 20%від кошторису Фонду на поточний рік.

10.7. Усі фінансові документи та звіти про діяльність Фонду підписує директор та головний бухгалтер Фонду, який має право другого підпису цих документів.

10.8. У своїй діяльності Фонд співпрацює з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з фізичними та юридичними особами, у тому числі з науковими, освітніми та громадськими організаціями України та інших держав.

Стаття 11. Звітність Фонду.

11.1. Фонд повинен вести бухгалтерський облік та звітність згідно з вимогами законодавства, представляти звітність та всі необхідні дані державним органам, податковим інспекціям, державним фондам, тощо, своєчасно перераховувати податки та інші обов’язкові платежі у бюджет т державні цільові фонди.

Подання Фондом фінансової, статистичної та податкової звітності органам виконавчої влади здійснюється у порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством.

11.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Фонду та завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних років.

Стаття 12. Контроль за діяльністю Фонду

12.1. Контроль за діяльністю Фонду, в тому числі  і порядок використання ним майна та коштів, призначених для благодійної допомоги, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

12.2. Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до фонду, мають право на одержання за їх вимогою звітів про використання зазначеного майна, коштів та цінностей. Якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані до Фонду за цільовим призначенням, то звіт про їх використання подається Фондом благодійнику в обов’язковому порядку.

Стаття 13. Порядок внесення змін до Статутного Фонду

13.1. Внесення змін до Статуту Фонду є виключною компетенцією Загальних зборів Фонду.

13.2. Про зміни у статутних документах  Фонд зобов’язаний повідомити реєструючий орган у 10-денний термін з часу прийняття такого рішення.

13.3.Рішення загальних зборів (протокол) та статут не потребують нотаріального  засвідчення підписів.

Стаття 14. Порядок ліквідації або реорганізації Фонду

14.1. Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

14.2. Реорганізація проводиться за рішенням Загальних зборів Фонду відповідно до вимог цього Статуту та законодавчих актів України. Фонд не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

14.3. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням вищого органу управління Фонду на підставі цього Статуту або за рішенням суду. Ліквідація Фонду проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами Фонду, а у випадках ліквідації Фонду за рішенням судових органів, призначеною цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами.

Ліквідація Фонду здійснюється у порядку, встановленому законодавством

14.5. У разі припинення діяльності Фонду ( у результаті його ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до  доходу бюджету.

14.6. Ліквідація Фонду вважається завершеною з дня його виключення із Державного реєстру благодійних організацій.

Наші програми